خانه » ساپورتها و تکیه‌گاه در لوله‌های دیگ بخار

ساپورتها و تکیه‌گاه در لوله‌های دیگ بخار

نحوه چیده‌مان لوله‌های بخار، کندانس، آب نرم، هوای فشرده و آب خام در شکل زیر آمده این حداقل فاصله قابل دسترس است که رعایت آن برای تعمیرات و جوشکاری لازم و ضروری است.


لوله‌های بخار و کندانس بدلیل انبساط و انقباض حرکت طولی دارند، لوله‌ها در داخل بست‌ها حرکت طولی میتوانند داشته باشند ولی حرکت عمودی آنها باید خیلی محدود باشد. این تغییرات طولی توسط حلقه انبساط در هر منطقه خنثی میشود . برای سهولت این حرکت در محدوده مشخص، از کفشک کمک میگیرندکه با توجه به اینکه ضخامت عایق معمولا 5 سانتیمتر است از سپری نمره 7 و نبشی 2 برای ساخت کفشک‌های مورد نیازاستفاده میشود.

1-فاصله هر تکیه گاه با یکدیگر در طول سالن 3 تا 4 متر در نظر گرفته شود.

2-برای تکیه گاه فرعی پایین (لوله‌های بخار وکندانس) از ناودانی نمره 5 استفاده شود.

3-برای تکیه گاه فرعی وسط (لوله‌های آب تصفیه وهوای فشرده) وتکیه گاه فرعی بالا (لوله خام) از ناودانی نمره4 استفاده شود تا بستن لوله‌ها با کورپی راحت تر باشد.

4-نیروی تکیه گاه اصلی که نیروی تکیه گاههای فرعی را تحمل میکند باید به صفحاتی آهنی که قبلا در دیوار نصب شده منتقل گردد.

5- شیب‌بندی از طریق نصب تکیه گاه اصلی روی صفحات تنظیم میشود تا بعد از قرار گیری لوله‌ها روی آنها، خواسته سیستم طبق طرح تامین گردد.