خانه » سیستم هدایت سوخت

سیستم هدایت سوخت

– تعبیه شیر به منظور امکان قطع سریع سیستم هدایت سوخت در هنگام آتش سوزی الزامی است.
– در مسیر رفت سوخت از مخزن به پمپ باید یک شیر ک طرفه تعبیه گردد.
– سمت مکش پمپ سوخت باید دارای فشار مثبت باشد.
– منابع سوخت زیرزمینی را باید با فشار حداکثر 15 پوند بر اینچ مربع به مشعل پمپاژ نمود
– قطر لوله برای سوخت های با گرانروی 200 ثانیه و بالاتر نباید کمتر از 2 اینچ باشد.
– نباید از لوله های گالوانیزه در سیستم استفاده نمود. به جای زانویی باید از روش خمکاری لوله ها استفاده گردد.
– پمپ سوخت باید دارای صافی بوده و چنانچه فیلترهای اضافی در مسیر لوله ها بکار برده می شود باید از توری مدور استفاده گردد.
– حجم مخزن برای تأمین سوخت دیگ بخار بایستی دارای گنجایش کافی باشد.
– نصب یک شیر تخلیه در پایینترین نقطه مخزن جهت خروج آبهایی که احتمالاً در آن وجود دارد ضروری است.
– نصب تجهیزاتی از قبیل نشانگرهای ارتفاع سوخت و خروج هوا از مخزن الزامی است.
– حتماً در اطراف مخازنی که در ارتفاع قرار دارند باید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در نظر گرفته شود.
– مخزن باید دارای یک شیب 1% به سمت شیر تخلیه باشد تا املاح و رسوبات به طرف آن هدایت شوند.