خانه » شیب بندی لوله‌های دیگ بخار

شیب بندی لوله‌های دیگ بخار

مقدار کندانس به وجود آمده در لوله‌های بخار باید با شیبب مناسب (‌40 میلیمتر در هر 10متر) به نقاطی مشخص هدایت شوند تا امکان تخلیه آن فراهم گردد. شیب لوله‌ها میتواند به سمت مصرف کننده‌ها یا موتورخانه باشد، در صورتیکه شیب به طرف مصرف کننده باشد حرکت بخار و کندانس هم جهت شده و تلاطم ایجاد نخواهد شد فقط پس از راه اندازی کردن سیستم در صورت نبود تعداد آبگیرهای مناسب در خط بخار حجم زیادی از آب چگالیده وارد مصرف کننده‌ها خواهد شد که در شروع کار با افت راندمان و تاخیر در بهره برداری مواجه میشویم.

در صورتیکه شیب لوله‌ها به سمت موتورخانه باشد کندانس تحت نیروی ثقل به راحتی به موتورخانه منتقل شده و در هنگام کار سیستم با ورود بخار به لوله، بخار آب را به سرعت به جلو رانده و تولید ضربه میکند و اینکار خسارت آوراست. برای جلوگیری از راندن چگالیده توسط نیروی سرعتی بخار، با نصب آب جداکن (separator) مشکل ورود آب چگالیده به داخل مصرف کننده منتفی شده و با این روش زمان راه اندازی در شروع کار کمتر خواهد شد.

روش سومی نیز قابل اجراست در این سیستم شیب لوله‌های بخار به سمت مصرف کننده و شیب لوله‌های کندانس به سمت موتورخانه است.