خانه » نحوه انتخاب فلاش تانک بخار

نحوه انتخاب فلاش تانک بخار

از یک سیستم بخار (دیگ بخار) lb/h)3000)آب کندانس در فشار psi)80) تولید میشود فشار بخار فلاش تانک بخار را psi)5)درنظر میگیریم مدل دستگاه را به اینصورت از کاتالوگ انتخاب می کنیم.

در منحنی فوق از تقاطع فشارpsi)80 )و فشار مخزن psi)5) ضریب را که برابر lb)0.1) در هر پوند آب کندانس است بدست می آوریم بنابراین:

   flashsteam=0.1*3000=300 lb/h

از جدول مشاهده می کنیم که خط آب کندانس و خط 300(lb/h) بخار فلاش در نقطه ای یکدیگر را قطع می کنند که در محدوده دستگاه مدل M.B.T-FV200 است.